Kategorie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014r.

 

Sprzedaż w sklepie internetowym pod adresem ww.metal-complex.com prowadzony jest przez firmę METAL-COMPLEX Iwona Fałowska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Młodej Polski 20, NIP 5471409470, Regon 240227858.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W regulaminie zawarte są warunki zawierania i wykonywania usług o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, warunki ich rozwiązywania oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.
 1. Klientem sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorca.
 2. Warunkiem zawarcia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy są produkty oferowane na stronie www.metal-complex.com
 2. Sprzedawca zamieszcza informacje o produktach, które są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielania jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji.
 3. Produkty oferowane na stronie są produktami pochodzącymi od producentów i posiadają jego gwarancję.
 4. Do każdego zakupionego towaru u sprzedającego dołączany jest paragon lub faktura (o ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania w przewidzianym prawem terminie), które są podstawą do reklamacji

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienie złożone w dzień roboczy po godz. 16:00, w soboty, niedzielę i święto będzie rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 2. Zamawianie towaru przebiega za pośrednictwem koszyka zamówień i wypełnienie znajdującego się formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia. Pole „Uwagi” jest na dodatkowe informacje istotne dla realizacji zamówienia.
 3. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca weryfikuje zamówienie i dostępność towaru. Kupujący otrzymuje informację na adres elektroniczny informację potwierdzającą ilość i wartość zamawianego towaru wraz z kosztami przesyłki.
 4. W razie stwierdzenia przez klienta, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego drogą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zakupionego towaru.
 5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest dostępność danego towaru na magazynie. W przypadku gdy towar nie jest dostępny w chwili złożenia zamówienia, Klient jest informowany o niedostępności i planowanym terminie realizacji dostawy. W tym przypadku klient może zadecydować o modyfikacji swojego zamówienia, anulowaniu lub zaakceptować zaproponowany termin realizacji zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy bądź wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku gdy kupujący podał nieprawdziwe dane, niewłaściwe wypełnił formularz, brak jest kontaktu z kupującym pod wskazanym numerem telefonu lub poczty elektronicznej lub nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku klient otrzyma powiadomienie o odmowie lub wstrzymanie realizacji zamówienia wraz z podaniem przyczyny.

§ 4 Ceny i warunki płatności

 1. Ceny wyświetlane na stronie www.metal-complex.com  są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa klient.
 3. Kupujący po złożeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia na rachunek 08114020170000440211767672
 • płatność za pobraniem realizowana jest przy odbiorze towaru wysłanego pod wskazany przez kupującego adres.
 • Płatność elektroniczna za pomocą platformy Transferuj.pl
 • płatność przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży firmy

     4. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem:

 • Firmy kurierskiej DPD i DHL przy przesyłkach o masie do 30 kg
 • Transportem własnym, ustalane indywidualnie

     5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki lub nieodebraniem przesyłki z powodu nieobecności Klienta w domu podczas wizyty kuriera. W takim przypadku koszty ponowienia usługi dostarczenia przesyła Klient.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn składając oświadczenie sprzedającemu w taki sposób, który ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (załącznik nr 1)
 2. Towary na specjalne zamówienie (nieznormalizowane, z rysunku technicznego) nie podlegają zwrotowi.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot(y) Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później  niż 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient odsyła towar na własny koszt i ryzyko.
 4. Sprzedawca, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności wraz z kosztami najtańszej dostawy oferowanej przez Sprzedającego.
 5. Zwrot ceny i kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki użył klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu zapłaty od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania (w zależności co nastąpi wcześniej).

§ 6 Reklamacje

 1. Towary wystawione w sklepie www.metal-complex.com  są objęte gwarancją producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieuprawnioną ingerencją w produkt, niewłaściwym przechowywaniem czy niestosowaniem się do instrukcji dostarczonych przez producenta lub sprzedawcy na etykiecie produktu.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dokument potwierdzający jego zakup – paragon lub faktura VAT.
 4. Klient chcący skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, zgłasza reklamację (załącznik nr 2) na adres biuro@metal-complex.com.
 5. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedającego. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszt dostarczenia produktu, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów potwierdzających jego cenę.
 7. W przypadku uznania reklamacji, wymiana dokonywana jest zgodnie z dostępnością towaru na magazynie. Jeżeli w danej chwili produkt jest niedostępny, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wartości niewymienionego towaru. W przypadku reklamacji ilościowej, Sprzedawca wyśle Klientowi brakujący towar a w przypadku jego braku dokonuje zwrotu wartości stanowiącej równowartość brakującego towaru.

§ 7 Polityka bezpieczeństwa

 1. Dokonujący zakupu będący osobą fizyczną w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami) z późniejszymi zmianami.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy lub, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.
 3. Powierzone przez klienta dane osobowe nie są przekazywane, użyczane ani odsprzedawane innym osobom lub instytucjom chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawy jak również może zażądać ich usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1984 roku  Kodeks cywilny, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

METAL-COMPLEX

Iwona Fałowska

Ul. Młodej Polski 20        

43-346 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@metal-complex.com

 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1.       ………………………………………………..
 2.       ………………………………………………..
 3.       ………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy: ………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………...

Adres:   .………………………………………………

                ……………………………………………….

Miejscowość i data: …………………………………

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

DRUK REKLAMACYJNY

………………….. dnia, ………………

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

 

Imię i nazwisko nabywcy …………………………………..

Adres ………………………………………………………..

Telefon ………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………..

Data nabycia towaru …………………

Nr FV/Paragonu …………………… z dnia ………………

Nazwa towaru ………………………………………………

Dokładny opis wady ………………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Żądanie reklamującego …………………………………….

………………………………………………………………..

Decyzja sprzedającego ……………………………………..

………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

……………………………………                  ………………………………

Podpis                                                                  Podpis nabywcy
Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Zaloguj